Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznych Zużyty sprzętJ.Evans – sprawozdawczyni – Ograniczenie stosowania niektórych  niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznych  (przekształcenie)

 J. Evans – 9 mln. sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest sprzedawanych  w UE. Coraz więcej odpadów  zużytego sprzętu, które mogą zaszkodzić środowisku i zdrowiu  ludzkiemu. Wprowadzić działania prewencyjne. Zmniejszyć stosowanie substancji  niebezpiecznych. Istnieją dwie grupy środków – palne i metale – należy zmniejszyć  ich stosowanie, bo mogą się one uwalniać do środowiska. Przekształcenie aktu  prawnego jest ważne z uwagi na to, że grupy polityczne wydaja się być zgodne co do  włączenia całego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w jego zakres działania.  Niektórzy mówią, żeby Dyrektywę należy połączyć z REACH. Trzeba uwzględnić w  przekształceniu pcv i polimery. Znaleźć te substancje, które je zastąpią. KE  proponuje, aby nowe restrykcje poddać pod komitologię. J. Evans się z tym nie  zgadza. Chce procedury współdecydowania. Trzeba wycofać PCV, substancje  bromowane i chlorowane – opóźniacze ogniowe. Proponuje otwarty zakres stosowania  aktu prawnego. Zmienić kryteria dot. wyjątków.

 B. Sonik (sprawozdawca cień) – Poszerzenie ROHs na wszystkie gałęzie  przemysłu. Ma wątpliwości, co do nowych substancji, które powinny być objęte  ograniczeniami, bo niektóre z nich chronią życie ludzkie. Czy są one naprawdę tak  niebezpieczne? Czy substancje alternatywne, które je zastąpią będą lepsze?

Ch. Davies – Ważne, że zakres Dyrektywy się powiększy. Aby zakazać  stosowania danej substancji musi istnieć rzeczywiste niebezpieczeństwo oraz muszą  istnieć alternatywne substancje.  S. Wils – Pcv i brom powinny być wycofane. Lista nie powinna być  zamknięta. PE powinien decydować o zmianie listy substancji. ROHs i REACH  powinny się uzupełniać. Zlecić analizę skutków Dyrektywy.  4R. Seeber – Nie powinno się używać w tym wypadku przekształcenia a KE  powinna przygotować nowy wniosek. Analiza społeczno-gospodarcza jest konieczna.   Przedstawiciel Komisji Europejskiej – Uprościć obowiązujące przepisy.  Otwarty zakres stosowania proponuje się dziś, ale KE nie popiera tego pomysłu.  Prawidłowe współistnienie ROHs i REACH. Jak określić, które substancje powinny  znaleźć się w Dyrektywie. Proponuje opracowanie wspólnej metodologii.

KE  przychyla się do komitologii, bo zapewnia szybsze wyniki. Komisja zamówiła  badania zewnętrzne, aby zdobyć informacje dot. tego, jakie substancje należy dodać  do Dyrektywy. Chwali zaawansowanych producentów, którzy sami przechodzą na  substancje zastępcze, ale uważa, że w większości nie ocenili oni wszystkich skutków  działania substancji alternatywnych. Co się tyczy tymczasowych wyłączeń, to  działanie to jest potrzebne, bo prowadzi do zrównoważonego rozwoju. Podejście  oparte na analizie ryzyka.